Kestomer VP
PVAc līme

Kestomer VP ir PVAC bāzes dispersijas līme, ko izmanto papīra un kartona pārklājumu līmēšanai.

Materiāli

Application

Kestomer VP ir plastificēta polivinilacetāta dispersijas līme.
Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105.

Saistvielas veids

PVAC

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Viskozitāte

3000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Instructions for use

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Additional information

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu būtiski ietekmē faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Environment and safety

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ziemeļu Gulbis eko marķējums
Ražots Somijā