Dokumenti / Profesionālā higiēna /

Brīdinājuma simboli

Zemāk jūs atradīsiet definīcijas brīdinājuma simboliem uz Kiilto profesionālās higiēnas produktiem. Norādījumi par produktu drošu lietošanu ir atrodami drošības datu lapā (SDS), ko var lejupielādēt no produktu lapām.

Uzliesmojošas vielas un maisījumi

Oksidējošas vielas un maisījumi

Kodīgas vielas un maisījumi, vielas un savienojumi, kas izraisa nopietnus acu bojājumus

Vielas un maisījumi, kas izraisa ādas, acu un elpceļu kairinājumu vai ādas reakcijas, un kaitīgas vielas un maisījumi

Vielas un maisījumi, kas izraisa reakcijas elpceļos vai izraisa orgānu bojājumus

Vielas un maisījumi, kas ir bīstami videi

Spiediena gāzes, sašķidrinātās gāzes